Siwash(ed) Lane: a Chinook loan into English

Darrin Brager, man yaka kwanisum haiyoo-nanich okok naika websait “website“, yaka patlach okok haiyas-makook ankati pipa kopa nesaika.