siʔaɬ (Chief Seattle’s) speeches to back-translate: Part 2 of 3

wəx̣t hayu masi kʰapa ukuk lalang-tayi Peter Bakker, yaka munk-kəmtəks nayka qʰa pus nanich ixt ɬush skul-pipa…