1914: CM Buchanan’s speech at launch of steamer Suquamish (Part 2 of 2)

Quite a bit more Chinook here for you! (Here’s Part 1.)

28029858_web1_S-Charles-Brady-Milton-Buchanan

Image credit: Everett Herald

I’ll repeat my advice to you: Don’t imitate Buchanan’s way of using Chinuk Wawa. He was very familiar with the language, but he spoke it as if he were thinking in English. That’s no way to talk any language (besides English)!

My suggest is instead to think critically about Buchanan’s CW, in light of what you’ve learned so far from reliable sources like my Saturday morning Zoom classes…

(contact me: spokane ivy @ g mail . com)

…or from Lane Community College and other Grand Ronde Tribe-supported courses.

Klonass mesika tumtum pee kumtuks ocoke nem — klosh nem, tyee nem. Spose
t’ɬúnas msayka tə́mtəm pi kə́mtəks úkuk ném — kɬúsh ném, táyí-ném. spus
maybe you.folks think and know that name — good name, chief-name. when 

ocoke SE-AT-TLH chahco hyas yahka chahco tyee kopa mesika, kopa Suquamish
úkuk siʔáɬ chaku-háyás yaka chaku-táyí kʰupa msayka, kʰupa suq’wámsh-
that Seattle become-big he become-chief for you.folks, for Suquamish- 

tillicum pee yahka mitlite kopa Ole Man House konamux mesika. SE-AT-TLH delate
tílixam pi yaka mítɬayt kʰupa úl-màn-hàws kʰánumákws msayka. siʔáɬ dléyt
people and he live at old-man-house together.with you.folks. Seattle really 

klosh tyee, wake mesahchee yahka tumtum, wake she-bahd kopa Boston man pee
kɬúsh táyí, wík masáchi yaka tə́mtəm, wík shəbád kʰupa bástən-màn pi
good chief, not mean his heart, not enemy to American-people, and 

Boston man delate ticky yahka — nanitch yahwah ikt hyas town, Boston town, pee
bástən-màn dléyt tíki yaka — nánich yáwá íkt háyás tʰáwn, bástən-tʰáwn, pi
American-people really like him — look here one big town, American-town, and 

Boston man potlatch kopa ocoke town ocoke nem kopa mesika tyeeSE-AT-TLH!
bástən-màn pátɬach kʰupa úkuk tʰáwn úkuk ném kʰupa msayka táyí –siʔáɬ!
American-people give to this town that name from you.folks’s chief — Seattle! 

Kimtah SE-AT-TLH chahco ole man nesika Government mamook ikt hulloima hyas
kimt’á siʔáɬ chaku-úl-màn nsayka gə́vənmənt* mámuk íkt x̣lúyma hayas-
after Seattle become-old-man our government make one different very-

skookum pight. Nesika pight kwinnum cole pee nesika tolo. Ikt cole kimtah nesika
skúkum pʰáyt. nsayka pʰáyt qwínəm kʰúl pi nsayka túlu. íkt kʰúl kimt’á nsayka
strong fight. we fight five year and we win. one year after we 

tolo, SE-AT-TLH yahka mamaloose kopa Ole Man House pee yahka tillicum klosh marsh
túlu, siʔáɬ yaka míməlus kʰupa úl-màn-hàws pi yaka tílikam kɬúsh másh
win, Seattle he die at old-man-house and his people well put 

yahka kopa klosh illahee, memaloose illahee, kah yahka mitlite alta.
yaka kʰupa kɬúsh-ìlihi, míməlus-ìlihi, qʰá yaka mítɬayt álta.
him in good-place, dead.person-place, where he is.there now. 

SE-AT-TLH mitlite elip sahkahlee stotekin tahtlum cole elip yahka chahco halo,
siʔáɬ mítɬayt íləp-sáx̣ali stúkin*-táɬlam kʰúl íləp yaka chaku-hílu,
Seattle live more-above eight-ten year before he become-nothing, 

elip yahka memaloose. Spose yahka delate tenas man yahka nanitch elip ikt sail-ship
íləp yaka míməlus. spus yaka dléyt tənəs-mán yaka nánich íləp-ìkt* síl-shìp
before he die. when he really little-man he see first-one sail-ship 

chahco kopa Hwulch illahee pee yahka nanitch hyas kanim sail-ship kopa King George
cháku kʰupa x̣wə́lch-ìlihi pi yaka nánich háyás kəním(,) síl-shìp kʰupa kʰinchóch-
come to Puget.Sound-country and he see big canoe, sail-ship from English-

Tyee Vancouver chahco yahkwah — wake piah ship mitlite. Elip SE-AT-TLH
táyí vænkúvə* cháku yákwá — wík páya-shìp mítɬayt. íləp siʔáɬ
chief Vancouver come here — not fire-ship exist, before Seattle 

memaloose yahka nanitch elip ikt piah ship chahco kopa Hwulch illahee yahkwah.
míməlus yaka nánich íləp-ìkt páya-shìp cháku kʰupa x̣wə́lchìlihi yákwá.
die he see first-one fire-ship come to Puget.Sound-country here. 

Piah ship elip klosh pee koley elip hyak kopa sail ship — mesika kumtuks weght kawkwah.
páya-shìp íləp-kɬúsh pi kúli íləp-háyáq kʰupa síl-shìp — msayka kə́mtəks wə́x̣t kákwa.
fire-ship more-good and travel more-fast from sail-ship — you.folks know also like.this. 

Kawkwah spose SE-AT-TLH nanitch delate tamanamus mamook kawkwah. Pee ocoke
kákwa-spus siʔáɬ nánich dléyt t’əmánəmas* mámuk kákwa. pi úkuk
like-if Seattle see real spirit.power doings like.that. and this 

sun nesika kawkwah, konaway mesika, Boston tillicum pee Suquamish tillicum kopa tribe
sán nsayka kákwa, kʰánawi msayka, bástən-tìlixam pi suq’wámshtìlixam kʰupa tráyb*
day we like.this, all you.folks, American-people and Suquamish-people in tribe 

kopa SE-AT-TLH. Alta nesika nanitch ocoke chee piah ship delate elip klosh kopa
kʰupa siʔáɬ. álta nsayka nánich úkuk chxí páya-shìp dléyt íləp-kɬúsh kʰupa
with Seattle. now we see this new fire-ship really more-good from 

ahnkutty ship klakstah SE-AT-TLH nanitch. Nanitch! Ocoke piah ship tenas alki clap
ánqati shíp kɬaksta siʔáɬ nánich. nánich! úkuk páya-shìp tənəs-áɬqi t’ɬáp
old.time ship who? Seattle see. look! this fire-ship little-eventually receive 

chee engine, Deisel [sic] engine — elip ikt kopa Hwulch illahee. Nesika nanitch. Ocoke
chxí éndjin*, dísəl*-éndjin* — íləp-ìkt kʰupa x̣wə́lchìlihi. nsayka nánich. úkuk
new engine, diesel-engine — first-one in Puget.Sound-country. we see. this 

sun mamook chee laly kopa ocoke mamook pee kawkwah spose nesika nanitch
sán mámuk chxí léyli* kʰupa úkuk mámuk pi kákwa-spus nsayka nánich
day make new for.a.long.time for these doings and like-if we see 

delate hake skah-lah-lee-toot, delate hyas tamanamus!
dléyt híkw sqəlálitut, dléyt háyás t’əmánəmas*!
really good spirit.power, really big spirit.power! 

Spose Vancouver chahco kopa yahka hyas canim, yahka sail ship, kopa Hwulch illahee, wake
spus vænkúvə* cháku kʰupa yaka háyás kəním, yaka síl-shìp, kʰupa x̣wə́lch-ìlihi, wík
when Vancouver come in his big canoe, his sail-ship, to Puget.Sound-country, not 

ikt piah ship mitlite. Tahkum tahtlum pee klone cole kimtah Vancouver chahco
íkt páya-shìp mítɬayt. táx̣am-táɬlam pi kɬún kʰúl kimt’á vænkúvə* cháku
one fire-ship be.here. six-ten and three year after Vancouver come 

weght kawkwah, Governor Stevens chahco Mukilteo kopa ikt piah ship yahka
wə́x̣t kákwa, gə́vənə* stívənz* cháku Ø mə́qɬtiyuʔ kʰupa íkt páya-shìp yaka
again like.that, governor Stevens come to Mukilteo in one fire-ship its 

nem “Major Tompkins”. Governor Stevens chahco weght kawkwah kopa Mukilteo
ném “méydjər* tʰámpkənz*”. gə́vənə* stívənz* cháku wə́x̣t kákwa kʰupa mə́qɬtiyuʔ
name “Major Tompkins.” governor Stevens come again like.that to Mukilteo 

por mamook mesika treaty paypah konamux mesika, pee SE-AT-TLH delate tyee kopa
pus mámuk msayka tríti*-pèypa kʰánumákws msayka, pi siʔáɬ dléyt táyí kʰupa
in.order.to make you.folks’s treaty-paper together.with you.folks, and Seattle really chief for 

mesika kopa ocoke laly. SE-AT-TLH mamook yahka tsum kopa treaty paypah elip
msayka kʰupa úkuk léyli. siʔáɬ mámuk yaka t’sə́m kʰupa tʰríti-pèypa íləp
you.folks in that for.a.long.time. Seattle make his mark on treaty-paper before 

konaway hulloima tyee. Tenas kimtah ocoke laly chahco tenas hyas piah
kʰánawi x̣lúyma táyí. tənəs-kimt’á úkuk léyli cháku tənəs-háyás páya-
all different chief. little-after that for.a.long.time come little-big fire-

ship — “Beaver”, “Massachusetts”, “Eliza Anderson”, pee hulloima. SE-AT-TLH nanitch elip
shìp — “bívə”, “mæsəchúsəts”, “iláyza ǽndəsən”, pi x̣lúyma. siʔáɬ nánich íləp-
ship — “Beaver”, “Massachusetts”, “Eliza Anderson”, and different. Seattle see first-

ikt sail ship pee elip ikt piah ship chahco kopa ocoke Hwulch illahee. Kopa konaway laly
íkt síl-shìp pi íləp-íkt páya-shìp cháku kʰupa úkuk x̣wə́lch-ìlihi. kʰupa kʰánawi léyli
one sail-ship and first-one fire-ship come to this Puget.Sound-country. in all for.a.long.time 

wake siah konaway mesika elip ticky kailbid, ticky kanim [?]. Alta klonass wake siah
wík-sáyá kʰánawi msayka íləp-tíki q’ílbid, tíki kəním. álta t’ɬúnas wík-sáyá
not-far all you.folks first-want canoe, want canoe. now maybe not-far 

konaway mesika elip ticky piah ship. Hyas laly alta SE-AT-TLH mitlite memaloose pee
kʰánawi msayka íləp-tíki páya-shìp. hayas-léyli álta siʔáɬ mítɬayt míməlus pi
all you.folks first-want fire-ship. very-for.a.long.time now Seattle be.there dead and 

nesika chahco kimtah yahka. Ocoke hyas town yahkwah clap nem kopa SE-AT-TLH pee
nsayka cháku kimt’á yaka. úkuk háyás tʰáwn yákwá t’ɬáp ném kʰupa siʔáɬ pi
we come after him. this big town here receive name from Seattle and 

mamook elip klosh ocoke nem kopa SE-AT-TLH. SE-AT-TLH yahka delate hyas
mámuk íləp-kɬúsh úkuk ném kʰupa siʔáɬ. siʔáɬ yaka dléyt háyás 
make more-good that name for Seattle. Seattle he really big 

tyee. SE-AT-TLH yahka delate hyas tyee town. Klosh kawkwah! Ocoke chee piah ship
táyí. siʔáɬ yaka dléyt háyás táyí-tʰáwn. kɬúsh kákwa! úkuk chxí páya-shìp 
chief. Seattle he really big main-town. good like.this! this new fire-ship 

yahka klosh, yahka skookum, yahka hyak. delate, pee elip klosh yahka clap nem kopa
yaka kɬúsh, yaka skúkum, yaka háyáq. dléyt, pi íləp-kɬúsh yaka t’ɬáp ném kʰupa
he good, he strong, he fast. really, and more-good he receive name from 

tribe kopa mesika, kopa SE-AT-TLH pee kopa tillicum kopa SE-AT-TLH, — “Suquamish!
tráyb* kʰupa msayka, kʰupa siʔáɬ pi kʰupa tílikam kʰupa siʔáɬ, — suq’wámsh
tribe from you.folks, from Seattle and from people with Seattle — Suquamish! 

Tyee man, tyee town pee tyee kanim. Ocoke piah kanim, ocoke chee piah ship yahka
táyí-màn, táyí-tʰàwn pi táyí-kənìm. úkuk páya-kənìm, úkuk chxí páya-shìp yaka
chief-man, chief-town and chief-canoe. this fire-canoe, this new fire-ship he 

tolo kopa konaway ahncutty ship. Mitlite yutl, delate yutl konaway mesika tumtum
túlu kʰupa kʰánawi ánqati shíp. mítɬayt yútɬ*, dléyt yútɬ* kʰánawi msayka tə́mtəm(,)
win from all old.time ship. be.here glad, really glad all you.folks’s heart, 

weght kawkwah nika tumtum ocoke sun. Alta nika wawa kopa mesika: “Mahsee!
wə́x̣t kákwa nayka tə́mtəm úkuk sán. álta nayka wawa kʰupa msayka: “mási!
also like.that my heart this day. now I say to you.folks: “thanks! 

Mahsee! Mahsee!”. Klosh kawkwah!
mási! mási!” kɬúsh kákwa!
thanks! thanks!” good like.this! 

Klahowya, nesika tillicum! Nika kopet alta!
kɬax̣áwya*, nsayka tílikam! nayka kəpít álta!
goodbye, our friend! I finished now!

———

qʰata mayka təmtəm?
What do you think?

Advertisement